Beauty Salong

BEUTY SALONG

Integritetspolicy - Behandling av personuppgifter

 

Giltig fr o m 20-september-2022

Så här behandlar K.M.M AB dina personuppgifter

K.M.M AB behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att K.M.M AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Det är viktigt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy, och att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Denna integritetspolicy beskriver hur K.M.M AB behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är varje åtgärd med vidtas med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

K.M.M AB, 559322-6045 är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får K.M.M AB dina personuppgifter?

K.M.M AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post eller telefon eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Bolaget kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. 

Behandling av personuppgifter från och med [Datum]

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018, och denna förordning ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

K.M.M AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Ändamål och legala grunder

K.M.M AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. 

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av K.M.M AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter.

 Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om vi har ett berättigat intresse av att det, exempelvis till ett koncernföretag. Personuppgifter kan även komma att behandlas av K.M.M AB:s samarbetspartners för marknadsföring på K.M.M AB:s uppdrag, om vi har ett berättigat intresse av ett sådant ändamål och tjänsterna och produkterna har en naturlig anknytning till K.M.M AB. 

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. K.M.M AB kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras samt för att säkerställa K.M.M AB berättigade intresse av att kunna nyttja flera kommunikationskanaler i vår marknadsföring, exempelvis sms. 

Personuppgifterna kan komma att behandlas av K.M.M AB för vårt berättigade intresse att bibehålla en god kundrelation, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden tecknat elavtal med oss, direkt eller indirekt samt de uppgifter som K.M.M AB inhämtar från offentliga register. 

Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Uppgifter som används för detta kan t ex vara demografisk data (ålder, hushållssammansättning etc), geografisk data (adresser etc), transaktionsdata (fakturering, betalning etc) och beteendedata (förbrukning etc) och användargenerad data (ex klick- och besöksstatistik, tidigare köp etc).

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av K.M.M AB, för bland annat följande ändamål:

  • Fullgöra våra åtagande gentemot dig
  • Hantera och administrera frågor till vår kundtjänst,
  • Hantera och administrera felanmälningar
  • För att kunna kontakta dig
  • Få tillgång till ”mina sidor”
  • För att skicka fakturor och nyhetsbrev
  • För kundundersökningar, statistik samt analysändamål
  • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
    Överlämning av personuppgifter


Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.


Rättigheter
Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av K.M.M AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt mot behandling för direktmarknadsföring inklusive profilering. 

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har rätt att när som helst meddela K.M.M AB som då upphör med detta. Kunden har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som kunden lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
Bevarande av personuppgifter
K.M.M AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När samarbetet upphört och du inte längre är kund hos oss behåller vi uppgifterna i 36 månader. Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, för bokföringsändamål. Finns det en pågående utredning eller tvist så sparas uppgifterna så länge ärendet är öppet eller så länge det finna obetalda skulder. När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifterna raderas de permanent.